Privacyverklaring

I. Algemene Informatie

1. Contactgegevens van de verantwoordelijke

Naam:
JAKO AG

Straat:
Amtstrasse 82

Postcode, plaats:
74673 Mulfingen-Hollenbach

Telefoon:
+49 7938 9063-222

Fax:
+49 7938 9063-115

E-Mail:
info@jako.de

2. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Naam:
Christian Hügel

Straat:
Amtstr. 82

Plaats, postcode:
74673 Mulfingen-Hollenbach

Telefoon:
+49 7938 9063-352

Fax:
+49 7938 9063-8352

E-Mail:
datenschutz@jako.de
 

II. Concrete informatie over de omgang met persoonsgegevens

1. Bezoek aan de website

a) Doel van de gegevensverwerking

Telkens wanneer een gebruiker ons aanbod op een webpagina bekijkt of bepaalde gegevens via de website opvraagt, worden bepaalde gegevens over dit proces in een protocol-bestand opgeslagen. Elke gegevensset bestaat uit:

(1) de pagina vanwaar het bestand of de gegevens werden opgevraagd,

(2) de naam van het bestand,

(3) de datum en het tijdstip van het verzoek,

(4) de hoeveelheid overgedragen gegevens,

(5) de status (bestand verzonden, bestand niet gevonden enz.),

(6) een beschrijving van het type besturingssysteem en webbrowser,

(7) referrer-URL,

(8) hostnaam van de computer die toegang vraagt,

(9) het IP-adres van de client.

Wij gebruiken deze gegevens om onze website te beheren, met name om het gebruik van de website en eventuele storingen vast te stellen en om aanpassingen of verbeteringen door te voeren. Het client-IP-adres wordt gebruikt voor de overdracht van de opgevraagde gegevens; het wordt na het wegvallen van de technische noodzaak geanonimiseerd door het laatste cijferblok (Ipv4) of de laatste byte (Ipv6) te verwijderen.
 

b) Duur van de opslag

De gegevens worden telkens wanneer een gebruiker ons aanbod op één van onze webpagina's of daarbuiten opvraagt, opgeslagen en worden verwijderd zodra ze voor het beoogde doel niet langer nodig zijn, uiterlijk na het verstrijken van drie maanden na het bezoek aan de website.
 

c) Rechtsgrondslag

De tijdelijke opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd). Het legitiem belang ligt in het ter beschikking stellen van onze website en de controle op het onrechtmatig gebruik (misbruik) ervan.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene kan door het afzien van het gebruik van onze website bezwaar maken tegen de verwerking en onder voorbehoud van de in de paragraaf "Rechten" nader omschreven voorwaarden het verwijderen van de van hem verzamelde gegevens door middel van een informele verklaring verlangen.
 

2. Cookies

a) Doel van de gegevensverwerking

Om het bezoek aan onze website en het bestelproces technisch mogelijk te maken, verzenden wij zogenaamde cookies aan het apparaat van de betrokkene. Cookies zijn kleine tekstbestanden waardoor het apparaat van de betrokkene kan worden geïdentificeerd waarbij meestal de domeinnaam van waaruit de cookie-gegevens zijn verzonden, informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumeriek identificatieteken worden vastgelegd. Doordat de cookie op het gebruikte apparaat - zonder invloed op het besturingssysteem - wordt opgeslagen, wordt het weer herkend en maakt het ons mogelijk om eventuele eerdere instellingen meteen ter beschikking te stellen. We gebruiken deze informatie om onze website en aangeboden diensten aan te passen aan uw behoeften en het oproepen van onze website te versnellen.
 

b) Duur van de opslag

De opslagduur van de verschillende cookies varieert, maar is nooit langer dan twee jaar. Ze worden op uw lokale apparaat opgeslagen, niet op onze server, daarom hangt de daadwerkelijke bewaartermijn af van hoe uw browser is geconfigureerd. Hoe u de door ons geplaatste cookies conditioneel of automatisch kunt verwijderen, kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van uw browser-software.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1f van de AVG. Het legitiem belang voor het plaatsen van cookies is aan de ene kant ter verbetering van de kwaliteit van onze website door middel van analyse en aan de andere kant om het bezoek aan onze website mogelijk te maken; met name sommige functies op onze website zijn zonder cookies niet bruikbaar, omdat de gebruiker en zijn reeds gedane instellingen anders bij het wisselen van de pagina's niet zouden worden herkend, taalinstellingen zouden verloren gaan en zoekfuncties zouden niet uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast gebeurt de opslag op basis van artikel 6 paragraaf 1b van de AVG in het kader van het sluiten van een overeenkomst.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene kan het gebruik van cookies in het gebruikte apparaat blokkeren of deze naderhand verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden zijn dan echter sommige functies van ons aanbod niet bruikbaar. Hoe cookies kunnen worden geblokkeerd en reeds opgeslagen cookies verwijderd kunnen worden, staat in de handleiding van de browser-software.
 

3. Uitvoering van de overeenkomst

a) Doel van de gegevensverwerking

Naam, adres(sen), bankrekening, e-mailadres, telefoon- of faxnummer, client-IP-adres op het moment van het plaatsen van een bestelling worden uitsluitend voor de vaststelling of uitvoering van de overeenkomst verzameld, opgeslagen en verwerkt, wat met name noodzakelijk is voor de betaling en de afwikkeling van het contract. De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit nodig is met het oog op de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld een expediteur voor de verzending of een betaal-instelling voor de betaling.
 

b) Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier werden verwerkt. Deze termijn bedraagt vijf jaar voor persoonlijke gegevens die vallen onder § 147 AO en tien jaar voor persoonlijke gegevens die onder §257 HGB vallen. De termijnen beginnen aan het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1b en 1c van de AVG om de door de overeenkomst ontstane plichten te kunnen vervullen en de voor de uitvoering van het verdrag noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Aangezien het hier gaat om wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen en de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst opgeslagen en verwerkt moeten blijven, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of ze te verwijderen.
 

4. Contact-formulier, e-mail, fax of telefonisch contact

a) Doel van de gegevensverwerking

Op de website is een contact-formulier beschikbaar. De betrokkene kan daarmee elektronisch contact met ons opnemen en we kunnen de aanvraag verwerken. De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, datum en tijdstip van het verzoek en de beschrijving van het probleem, indien nodig contract-gegevens als de aanvraag in het kader van een contract of afwikkeling daarvan plaatsvindt. Een gebruiker kan per e-mail, fax of telefoon contact met ons opnemen. Wij slaan de daarbij aan ons door de betrokkene doorgegeven gegevens op om de aanvraag te verwerken. Deze gegevens zijn naam, adres, e-mailadres, telefoon- en/of faxnummer, datum en tijdstip van het verzoek en de beschrijving van het probleem, indien nodig contract-gegevens als de aanvraag in het kader van een contract of afwikkeling daarvan plaatsvindt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Zij dienen ter verwerking van het verzoek van de betrokkene.
 

b) Duur van de opslag

Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, worden ze verwijderd, hetgeen het geval is wanneer de kwestie definitief is opgelost en de feiten duidelijk zijn en er geen contractuele of fiscale bewaartermijn bestaat. Deze termijn bedraagt vijf jaar voor persoonlijke gegevens die vallen onder § 147 AO en tien jaar voor persoonlijke gegevens die onder §257 HGB vallen. De termijnen beginnen aan het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1b van de AVG in het kader van het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst of conform artikel 6 paragraaf 1f van de AVG. Het legitiem belang van de verantwoordelijke is de aanvraag te kunnen verwerken en te voorkomen dat er misbruik van de aanvraag wordt gemaakt.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de opslag. In dat geval worden zijn persoonsgegevens verwijderd. Als er een overeenkomst is gesloten, gelden de hierboven behandelde bepalingen omtrent "Sluiten van een overeenkomst".
 

5. Klantaccount

a) Doel van de gegevensverwerking

De betrokkene kan zich bij ons registreren door opgave van persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven en worden opgeslagen. De gegevens die in het invoerveld of anderszins zijn ingevoerd, worden opgeslagen. Dit zijn naam, adres(sen), geboortedatum, e-mailadres, IP-adres, datum en tijdstip van de registratie. De registratie is noodzakelijk voor het leveren van bepaalde inhoud en diensten en dient ook ter rechtvaardiging en uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene.
 

b) Duur van de opslag

Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, worden ze verwijderd. Bij een registratie zonder verdere afsluiting van een overeenkomst is dit het geval als de registratie wordt verwijderd of de gegevens worden gewijzigd. Bij een registratie die tot afsluiting van een overeenkomst leidt, worden de gegevens verwijderd zodra de wettelijke en fiscale richtlijnen het verwijderen van contract-gegevens toestaan. Deze termijn bedraagt vijf jaar voor persoonlijke gegevens die vallen onder § 147 AO en tien jaar voor persoonlijke gegevens die onder §257 HGB vallen. De termijnen beginnen aan het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1b van de AVG in het kader van het uitvoeren of voorbereiden van een overeenkomst of conform artikel 6 paragraaf 1f van de AVG. Het legitiem belang van de verantwoordelijke is bepaalde inhoud en diensten ten gunste van de gebruiker ter beschikking te kunnen stellen.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid de registratie ongedaan te maken of de gegevens aan te passen. De verwijdering of wijziging van het account vindt plaats door mededeling aan de bij punt I genoemde contactpersoon. Er bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar of verwijdering van de registratie en de gegevens als de registratie plaatsvond in het kader van het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst; hier kan alleen het account worden verwijderd. Het verwijderen van het account vindt plaats door middel van de eerdergenoemde stappen.

 

6. Direct marketing

a) Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die wij van de betrokkene kregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, zullen wij voor direct-marketing voor ons aanbod gebruiken. Bij het e-mailadres gebeurt dit alleen voor eigen soortgelijke producten of diensten en als de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik, waar bij het overdragen van de gegevens op wordt gewezen (o.a. hiermee); bovendien wordt bij elke toepassing steeds gewezen op de voortdurende mogelijkheid tot bezwaar.
 

b) Duur van de opslag

Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel worden ze verwijderd, wat het geval is als de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de direct-marketing of als de termijn na de laatste reclame-actie onder verwijzing naar het recht van bezwaar, dit gebiedt, wat het geval is na twaalf maanden na de laatste reclame-actie.
 

c) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor reclame na aankoop van goederen of het afnemen van diensten is artikel 6 paragraaf 1f van de AVG. Het legitiem belang is direct-marketing ter bevordering van de omzet.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen het toekomstig gebruik zonder dat hiervoor andere dan de kosten van overdracht volgens de basistarieven ontstaan.

 

7. Nieuwsbrief

a) Doel van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om u aan te melden voor een nieuwsbrief. Als de betrokkene zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de door de betrokkene tijdens de aanmelding in het invoerveld ingevulde gegevens aan ons verstuurd. Dit zijn het opgegeven e-mailadres, IP-adres, tijdstip en datum van de aanmelding. De verkregen gegevens zijn noodzakelijk voor het verzenden van de nieuwsbrief.
 

b) Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de betrokkene zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarna volgt een bewaartermijn van tien jaar vanaf de verzending van de laatste nieuwsbrief voor bewijsdoeleinden in geval van navraag over bestaande toestemming met inachtneming van de verjaringstermijn.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de genoemde gegevens gebeurt op grond van artikel 6 paragraaf 1a van de AVG alleen na toestemming vooraf in het kader van de aanmelding. Door een op elk moment mogelijke herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de in het kader van de toestemming tot aan de herroeping plaatsgevonden verwerking van de persoonsgegevens niet aangetast.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het gebruik van de gegevens in verband met de nieuwsbrief kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken door zich af te melden voor de nieuwsbrief, zonder dat hiervoor andere dan de kosten van overdracht volgens de basistarieven ontstaan. Dit kan worden gedaan door ons dit duidelijk te maken. Als de betrokkene zich wil afmelden voor de nieuwsbrief, kan hij bijvoorbeeld op de in elke nieuwsbrief aanwezige speciale link daarvoor klinken.

 

8. YouTube

a) Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de geïntegreerde functie van YouTube voor het weergeven en afspelen van video's van de aanbieder "YouTube", YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Bij het oproepen van een pagina waarop een YouTube-video staat, wordt een verbinding met de server van YouTube gemaakt en wordt dit gekoppeld aan het persoonlijke profiel van de gebruiker en wordt de bezochte website doorgegeven als hij is ingelogd op zijn YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.
 

b) Duur van de opslag

Informatie over gegevensbescherming en de opslag van persoonlijke gegevens bij "YouTube" is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 

c) Rechtsgrondslag

Het gebruik van YouTube dient tot behoud van ons in het kader van een belangenafweging overwegend legitiem belang om een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod te hebben conform artikel 6 paragraaf 1f van de AVG.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door het gebruik van cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen. Wij wijzen er echter op dat de functionaliteit van onze website hierdoor kan worden beïnvloed. Op https://adssettings.google.com/authenticated vindt u bovendien nog een opt-out mogelijkheid.
 

9. Google AdWords

a) Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken de diensten van Google Adwords om onze aanbiedingen op externe websites te promoten. Wij gebruiken ad-server cookies waarmee bepaalde parameters voor het bepalen van succes, zoals de invoeging van advertenties of aantal kliks door gebruikers, kan worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze site belandt, zal Google AdWords een cookie op uw PC opslaan. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. In deze cookie worden meestal als analyse-waardes het unieke cookie-ID, aantal ad-impressies per plaatsing (frequency), laatste impressie (relevant voor post-view-conversions) alsmede opt-out informatie (melding dat de gebruiker niet meer benaderd wil worden) opgeslagen. Deze cookies maken het Google mogelijk om uw internetbrowser weer te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar deze pagina. Aan elke klant van AdWords wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen hierdoor niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens bij deze vorm van reclame. Google stelt ons alleen statistische evaluaties ter beschikking. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemethodes bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van het advertentiemiddel en wij kunnen gebruikers niet op basis van deze informatie identificeren. Als gevolg van de gebruikte marketing-tools maakt uw browser automatisch direct verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Google worden verzameld en informeren u daarom op basis van onze kennis daarover: Door de inbedding van AdWords-conversion ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende gedeelte van onze internetpagina's hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
 

b) Duur van de opslag

De geldigheidsduur van de cookie is 30 dagen en ze worden na afloop verwijderd, tenminste als u ze niet zelf - bijvoorbeeld door de betreffende instellingen van uw browser of handmatig - eerder verwijdert.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1f van de AVG en § 15 lid 3 van de TMG (Telemediengesetz).
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt het gebruik van cookies blokkeren; de noodzakelijke stappen daarvoor zijn te vinden in de handleiding van uw browser-software. Bovendien kunt u het gebruik blokkeren door deactivering van de op uw interesses afgestemde advertenties van de aanbieder, hetgeen deel uitmaakt van de zelfregulerings-campagne "About Ads", via de link http://www.aboutads.info/choices , waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies verwijdert.

 

10. Google Analytics

a) Doel van de gegevensverwerking

Het client-IP-adres wordt gebruikt voor de Google Analytics-service. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op het apparaat van de betrokkene worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres van de betrokkene echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en internet te verstrekken aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.
 

b) Duur van de opslag

Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, worden ze verwijderd, wat pas het geval als de anonimisering, die binnen de Europese Unie plaatsvindt, is afgerond. Dit duurt minder dan een seconde. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikerskenmerken (bijv. user-ID) of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch één keer per maand plaats. Meer informatie kunt u vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://policies.google.com/?hl=de.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1f van de AVG. Het legitiem belang is dat een analyse van het gebruik van de website door alle gebruikers in hun geheel zonder conclusies over het gedrag van identificeerbare personen mogelijk is; daarmee kunnen wij onze website en onze diensten optimaliseren.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene kan de opslag van cookies verhinderen door een instelling in de browser-software; wij wijzen de betrokkene er echter op dat in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. De betrokkene kan bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en de aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. het IP-adres) aan Google evenals de verdere verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link ter beschikking staande browser-plugin te downloaden en te installeren [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

11. Trusted Shops keurmerk met beoordelingen

a) Doel van de gegevensverwerking

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten na een bestelling aan te kunnen bieden aan kopers. Bij het oproepen van de Trust Badge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logfile op, die bijv. uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, verzonden datavolume en de aanvragende provider (aanvraaggegevens) bevat en de aanvraag documenteert. De opslag vindt voor ons plaats in het kader van een contractafhandelingsovereenkomst die is afgesloten met de aanbieder.
 

b) Duur van de opslag

Deze aanvraaggegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de pagina automatisch overschreven.
 

c) Rechtsgrondslag

Dit dient tot behoud van ons in het kader van een belangenafweging overwegend legitiem belang om een optimale afzet van ons aanbod te hebben conform artikel 6 paragraaf 1f van de AVG.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking; meer hierover kunt u vinden in de uitleg bij "Rechten" hieronder.
 

12. Cloudflare

a) Doel van de gegevensverwerking

Om de website te beveiligen tegen dos-aanvallen, maken we gebruik van de diensten van de Amerikaanse aanbieder cloudflare Inc. Met deze aanbieder, die Privacy-Shield gecertificeerd is, bestaat een contractafhandelingsovereenkomst, zodat wordt gewaarborgd dat de daar voor ons verwerkte gegevens in goede handen zijn. De verstrekte gegevens zijn IP-adres, browsertype, besturingssysteem en het opgevraagde bestand.
 

b) Duur van de opslag

De gegevens worden onmiddellijk na het oproepen van de pagina verwijderd; de registratie wordt alleen door ons uitgevoerd zoals beschreven bij "Bezoek aan onze website".
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1f van de AVG ("legitiem belang"). Het legitiem belang is het in stand houden van de beschikbaarheid van onze website en een veilige werking ervan.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De betrokkene kan de gegevensverwerking door het instellen van het gebruik van onze website tegengaan.

 

13. Single Sign-On en Payment-diensten

a) Doel van de gegevensverwerking

Voor het vereenvoudigen van de bestelling en het afwikkelen van de betaling maken we gebruik van de hieronder vermelde tools van andere aanbieders:
  • AmazonPay, een dienst van Amazon Payments Europe S.C.A. - 5, Rue Plaetis - 2338 Luxemburg;
  • PayPal Express, een dienst van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg en
  • ipayment, een dienst van 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur.

Bij het opvragen van het winkelwagentje controleren deze aanbieders door middel van in onze webpagina geïntegreerde scripts of de gebruiker klant van de desbetreffende aanbieder is en daar ingelogd is. Dit gebeurt door het vergelijken van eventueel door de aanbieder geplaatste cookies in de browser van de gebruiker. Hiervoor worden IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en de opgevraagde pagina aan de aanbieder doorgegeven. Aan onze kant worden pas dan gegevens verzameld als een klant van een aanbieder gebruik maakt van die dienst en dus toestaat dat er informatie over zijn persoon - naam evenals bestel- en factuuradres - aan ons wordt doorgegeven en eventueel de betaling overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de dienstverlener waarmee de klant een overeenkomst heeft, is geregeld. Als de klant een betaalmethode kiest waarvoor geen contract met een aanbieder nodig is, worden de voor de afwikkeling van de betaling benodigde gegevens - naam, adres, bankgegevens, creditcardgegevens, te betalen bedrag - door de door de klant gekozen dienstverlener rechtstreeks verzameld en wordt de betaling dan namens de klant aan ons doorgegeven.
 

b) Duur van de opslag

Van onze kant worden alleen die gegevens verwerkt die door een derde aanbieder namens de klant met het oog op de uitvoering van de overeenkomst aan ons worden doorgegeven. In zoverre gelden de opmerkingen over de duur van de opslag zoals hierboven aangegeven bij "Uitvoering van de overeenkomst”. Voorzover de derde partij gegevens namens de betrokkene verwerkt, is de opslagduur te herleiden uit het privacybeleid van de aanbieder, waarnaar op deze plek wordt verwezen.
 

c) Rechtsgrondslag

Grondslag voor de verwerking is artikel 6 paragraaf 1b van de AVG, voor zover de gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van overeenkomsten via onze website. Als er sprake is van Payment-diensten, is de opslag eveneens gebaseerd op artikel 6 paragraaf 1c van de AVG, omdat de verzamelde gegevens van fiscaal belang zijn en daarmee noodzakelijk voor het voldoen aan onze fiscale verplichtingen. De verwerking wordt tevens ondersteund door artikel 6 paragraaf 1e van de AVG omdat het ons legitiem belang is om het de klanten mogelijk te maken om gebruik te maken van de diensten van de desbetreffende dienstverlener en om een snelle en prettige afwikkeling van de overeenkomst te waarborgen.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Omdat het hier gaat om voorgeschreven bewaartermijnen en de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst opgeslagen en verwerkt moeten blijven, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of ze te verwijderen.

 

14. Facebook-, Google+, Whatsapp-, Twitter-, Pinterest-buttons

a) Doel van de gegevensverwerking

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via buttons van sociale netwerken. Voor de volledigheid leggen we echter de technische achtergrond uit. Wij gebruiken alleen uitgeschakelde buttons van de sociale netwerken van Facebook, Google+, WhatsApp, Twitter en Pinterest. Dit betekent dat er geen gegevens aan deze netwerken worden doorgegeven. De betrokkene kiest er zelf voor om door het aanklikken van de button deze te activeren en daarmee een verbinding met de servers van de beheerder van de sociale netwerken tot stand te brengen en zo gegevens overeenkomstig de door de betrokkene met het sociale netwerk afgesloten overeenkomst aan de server van het sociale netwerk door te geven. De activering leidt tot het opvragen van content van de sociale netwerken. Voor de aard, het doel en de omvang van het verzamelen en gebruiken van gegevens verwijzen wij naar het desbetreffende privacybeleid van de sociale netwerken. Na nogmaals klikken op de button kan de gebruiker zijn aanbeveling aan de sociale netwerken doorgeven. Als de betrokkene meerdere pagina's wil aanbevelen, dan is voor elke pagina toestemming nodig. Als de betrokkene wil dat het sociale netwerk permanent toegang tot zijn gegevens heeft, kan de betrokkene de buttons permanent activeren. Hiervoor kan bij instellingen (tandwiel-icon) het juiste vinkje worden gezet met als resultaat dat de geselecteerde button altijd meteen actief is.
 

b) Duur van de opslag

De duur van de opslag hangt af van de richtlijnen van de beheerder van de sociale netwerken.
 

c) Rechtsgrondslag

Over de rechtsgrondslag worden de betrokkenen door de beheerder van de sociale netwerken geïnformeerd.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Via het tandwiel-icon waarmee de betrokkene zijn social-media-buttons heeft geactiveerd, kan hij deze toestemming later ook weer veranderen en de buttons deactiveren.

 

15. Verzending

a) Doel van de verwerking

Voor de verzending maken wij gebruik van de adresverificatieservice van de Deutsche Post AG, "Addressfactory" en bieden wij de mogelijkheid van een retourenservice van de dienstverlener DHL aan. Bovendien geven wij de adresgegevens door aan de pakketservice DHL. Naast ons is de verantwoordelijke DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Strasse 5, 53113 Bonn. De daarbij verwerkte gegevens zijn naam, factuur- en verzendadres.
 

b) Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier werden verwerkt. Deze termijn bedraagt vijf jaar voor persoonlijke gegevens die vallen onder § 147 AO en tien jaar voor persoonlijke gegevens die onder §257 HGB vallen. De termijnen beginnen aan het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld.
 

c) Rechtsgrondslag

De opslag van de bovengenoemde gegevens gebeurt op basis van artikel 6 paragraaf 1b en 1c van de AVG om de uit de overeenkomst ontstane plichten te kunnen vervullen en te kunnen voldoen aan fiscale- en handelsverplichtingen omtrent opslag en documentatie.
 

d) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Aangezien het hier gaat om wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen en de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst opgeslagen en verwerkt moeten blijven, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of ze te verwijderen.

 

III. Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens van gebruikers op onze website worden verwerkt, heeft de betrokken persoon (betrokkene) de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke conform de AVG.

 

1. Recht op informatie conform artikel 15 van de AVG

De betrokkene heeft het recht op de volgende informatie:

a) de doeleinden van de verwerking;

b) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk de geplande opslagduur van de persoonsgegevens of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur;

e) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die u betreffen of op een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;

f) het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit;

g) indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

h) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering conform artikel 22 paragraaf 1 en 4 van de AVG en - althans in deze gevallen - duidelijke informatie over de betrokken logica alsook het toepassingsgebied en het gewenste effect van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

i) als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft de betrokken persoon het recht om te worden ingelicht over de passende waarborgen conform artikel 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

Wij stellen de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens, die het onderwerp zijn van de verwerking, ter beschikking. Voor alle andere kopieën die de betrokken persoon aanvraagt, kan de verantwoordelijke een passende vergoeding vragen op basis van de administratiekosten.

 

2. Recht op rectificatie conform artikel 16 van de AVG

De betrokkene heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van zijn onjuiste persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke. Rekening houdend met het beoogde doel van de verwerking heeft de betrokkene het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens - onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 

3. Recht op verwijdering conform artikel 17 van de AVG

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke te eisen dat zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd, en de verantwoordelijke is hiertoe verplicht voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of op andere wijze zijn verwerkt;

b) de betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1a of artikel 9 paragraaf 2a van de AVG was gebaseerd en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;

c) de betrokken persoon maakt overeenkomstig artikel 21 paragraaf 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen andere rechtmatige gronden voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt overeenkomstig artikel 21 paragraaf 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het EU-recht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke gehoor moet geven;

f) de persoonsgegevens zijn verkregen in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8 paragraaf 1 van de AVG.

 

4. Recht op beperkte verwerking conform artikel 18 van de AVG

De betrokken persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke een beperkte verwerking te verlangen als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) aan de juistheid van de persoonlijke gegevens van de betrokken persoon wordt getwijfeld, en wel voor de duur die het de verantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokken persoon wijst de verwijdering van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens.

c) de verantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor het beoogde doel maar de betrokken persoon heeft ze nodig om gerechtelijke vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

d) als de betrokken persoon bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt conform artikel 21 paragraaf 1 van de AVG, zolang nog niet vaststaat of het legitiem belang van de verantwoordelijke zwaarder weegt dan dat van de betrokken persoon.

 

5. Recht op informatie conform artikel 19 van de AVG

Als de betrokkene tegenover de verantwoordelijke met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens een rectificatie conform art. 16 van de AVG, een verwijdering conform art. 17 par. 1 van de AVG of een beperking van de verwerking conform art. 18 van de AVG heeft verlangd, en de verantwoordelijke alle ontvangers van deze persoonsgegevens van de betrokkene
daarvan op de hoogte heeft gebracht (voor zover dit niet onmogelijk was of onredelijk veel moeite kostte), dan heeft de betrokkene het recht om van de verantwoordelijke informatie te krijgen over deze ontvangers.

 

6. Recht op overdraagbaarheid conform artikel 20 van de AVG

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens die hij ter beschikking heeft gesteld bij een verantwoordelijke in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat op te vragen, en hij heeft het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder tegenwerking onzerzijds, als

a) de verwerking berust op een toestemming volgens artikel 6 paragraaf 1a of artikel 9 paragraaf 2a of op een overeenkomst conform artikel 6 paragraaf 1b van de AVG en

b) de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen.


Rechten en vrijheden van andere personen mogen hierdoor niet worden beperkt.
Bij gebruikmaking van het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform paragraaf 1 heeft de betrokkene het recht te eisen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht op verwijdering volgens artikel 17 van de AVG ongemoeid. Het recht op overdracht van gegevens geldt niet voor verwerking die noodzakelijk is voor het waarnemen van een opdracht, het publieke belang dient of leidt tot openbaar geweld, waar de verantwoordelijke van op de hoogte is gebracht.

 

7. Recht op bezwaar conform artikel 21 van de AVG

De betrokkene heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens die op basis van artikel 6 paragraaf 1e of 1f van de AVG plaatsvindt, dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens niet langer, tenzij we dwingende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of als de verwerking dient om gerechtelijke vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden gebruikt voor direct-marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens in verband met dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct-marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketing doeleinden, dan zullen deze persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden worden gebruikt.

Een door de betrokkene verleende toestemming kan op elk moment worden herroepen. De tot dat moment plaatsgevonden verzameling en verwerking blijft daardoor echter rechtmatig.

 

8. Geautomatiseerde individuele besluitvorming incl. profilering conform artikel 22 van de AVG

De betrokkene heeft het recht om niet uitsluitend onderworpen te zijn aan een geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die voor hem rechtsgeldige consequenties heeft of hem op andere wijze aanzienlijk beperkt.

Dit geldt niet als de besluitvorming

a) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en ons,

(b) op basis van wetgeving van de Europese Unie of lidstaten, waar we aan moeten voldoen, is toegestaan en deze wetgeving adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden of de legitieme belangen van de betrokkene waarborgen, of

(c) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebeurt.

Deze besluitvorming mag niet berusten op bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens volgens artikel 9 paragraaf 1 van de AVG, voor zover niet artikel 9 paragraaf 2a of 2g van de AVG van toepassing is en passende maatregelen voor de bescherming van de rechten en vrijheden evenals van de legitieme belangen van de betrokkene zijn genomen.

In de bij punt a) en c) genoemde gevallen nemen we passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op bemiddeling van onze kant, het recht op verduidelijking van het eigen standpunt en op het aanvechten van het besluit.
 

9. Recht op bezwaar bij een toezichthouder conform artikel 77 van de AVG

Elke betrokkene heeft zonder afbreuk te doen aan een ander bestuurlijk of gerechtelijk rechtsmiddel het recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de

lidstaat waar hij woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvond, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid tot gerechtelijke stappen overeenkomstig artikel 78 van de AVG.
 

10. Recht op doeltreffende gerechtelijke rechtsmiddelen conform artikel 79 van de AVG

Elke betrokkene heeft zonder afbreuk te doen aan een ander bestuurlijk of gerechtelijk rechtsmiddel bovendien het recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG het recht op een doeltreffend gerechtelijk rechtsmiddel als hij van mening is dat de hem op grond van deze verordening toegezegde rechten werden geschonden door een niet in overeenstemming met deze verordening zijnde verwerking van zijn persoonsgegevens.

Voor klachten tegen ons of tegen een van onze dienstverleners zijn de rechterlijke instanties van de lidstaat waar wij of onze dienstverleners een filiaal hebben, verantwoordelijk. Eventueel kunnen dergelijke klachten ook worden behandeld in de rechtbanken van de lidstaat waar de betrokkene zijn verblijfplaats heeft, mits het gaat om een autoriteit van een lidstaat met soevereine bevoegdheden.